Lähiaastate 10 kuumimat arenduspiirkonda Tallinnas ja lähiümbruses

Viimastel aastatel on Tallinnas ja selle lähiümbruses märgata selget suundumust väiksemate eluasemete poole. Tallinna „kuldse ringi“ omavalitsustes on järjest enam levimas seisukoht, et uusi elanikke ei taheta ja/või lihtsalt ei suudeta vastu võtta.

Tendents väiksemate eluasemete suunas

Viimastel aastatel on Tallinnas ja selle lähiümbruses märgata selget suundumust väiksemate eluasemete poole. See tendents on osaliselt tingitud ruutmeetri hinna märkimisväärsest tõusust, mis on muutnud eluaseme soetamise keskmise palga saajatele üha keerulisemaks – 2023. aasta III kvartalis oli keskmine brutokuupalk Eestis 1812 € ja samal ajal tahetakse Tallinnas uue elamispinna ruutmeetri eest keskmiselt ca 3500 €.  

Tallinna lähivaldades on toimunud kiire areng, mis on kaasa toonud tervete uute elurajoonide tekkimise. Kuigi see on loonud uusi eluasemevõimalusi, on see samal ajal tekitanud ka väljakutseid seoses sotsiaalsete teenuste ja ressursside kättesaadavusega. Näiteks võib tuua kooli- ja lasteaiakohtade nappuse ning vee- ja kanalisatsioonivarustuse probleeme, mis on tingitud kiirest rahvastikukasvust ja infrastruktuuri mahajäämisest.

“Kuldse ringi” omavalitsused on oma potentsiaali ammendamas

Tallinna „kuldse ringi“ omavalitsustes on järjest enam levimas seisukoht, et uusi elanikke ei taheta ja/või lihtsalt ei suudeta vastu võtta: Viimsi vallas on kehtestatud planeerimis- ja ehituskeeld (tõsi küll ametlikult seoses üldplaneeringu koostamisega) ning on tõsised probleemid veevarustusega, Harku vallas kaalutakse hajaasustuses minimaalse krundi suuruseks 12 ha (praeguse 2 ha asemele), Rae vallas on katastroofiline kooli- ja lasteaiakohtade nappus, Kiili vallas tahetakse koostatava üldplaneeringuga välistada uute maade hõivamist vähemalt kuni olemasolevad arendused ei realiseeru ning samal ajal võideltakse ühelt poolt liigniiskete aladega ja teiselt veevarustuse kitsaskohtadega. On tõenäoline et lähitulevikus tabavad sarnased probleemid ka Saue ja Saku valda.

Kahtlemata realiseeritakse kõikides nimetatud valdades lähiajal veel mitmed varem planeeritud arendused, kuid sellega probleemid ainult süvenevad, kuna isegi Tallinna lähiümbruse „rikastel“ omavalitsustel ei ole piisavalt võimakust, et iseseisvalt investeerida Tallinnani ulatuvate väga suure läbilaskevõimega magistraalvõrkudesse ja MRT („mass rapid transport“) tüüpi transpordisüsteemidesse.

Lisaks on nii arendajate kui omavalitsuste jaoks kasvavaks probleemiks nn sotsiaalse taristu väljaehitamise tasude õiguslik ebaselgus ehk kellelt ja kui palju ning mille alusel on omavalitsusel õigus küsida panust teenuste kättesaadavuse parandamiseks arvestades ka asjaoluga, et lõpuks maksab selle kinni ikkagi lõpptarbija.

Tallinna lähiümbrusest võib leida veel mõningaid võimalusi suurteks elamuarendusteks tõenäoliselt Saue vallast ja oma potentsiaali ei ole veel ammendanud ka Jõelähtme vald (kes peab selleks küll hakkama saama uue üldplaneeringu lõpuleviimisega) ja Maardu linn ning piiratud koguses arendusruumi on ka Keilas.

Keskuste tihendamine

Selliste probleemide tõttu on Tallinna linna siseselt täheldatud taas suuremat huvi eluasemete arendamise vastu. Tallinnas arendamise üks oluline kitsaskoht on detailplaneeringute äärmiselt aeglane menetlemine, kuid linnaplaneerijad ja arendajad püüavad leida lahendusi, mis toetaksid nii elamispindade kättesaadavust kui ka sotsiaalsete teenuste ja infrastruktuuri arendamist.

Kindlasti näeme lähitulevikus Tallinna thendamist ja suuri arendusi piirkondades, kus tehnovõrkude, transpordi ja teenuste kättesaadavus on piisavalt hea, et uusi elanikke vastu võtta. Näiteks leiadu Tallinnast veel hulk tööstusliku iseloomuga alasid, mis ootavad oma uut elukondlikku tulevikku.

Kokkuvõttes võib öelda, et Tallinnas ja selle lähiümbruses on jätkuvalt suur nõudlus eluasemete järele ning tulevikus võib oodata veelgi suuremat keskendumist linnasisestele arendusprojektidele, mis võimaldaksid paremat tasakaalu elamispindade ja sotsiaalsete teenuste vahel.

Kindlasti on tegemist vaid mõne näitega, kuid trendid, mida püüan nende näidetega illustreerida, on Harjumaal muutumas järjest selgemaks ja tulevikus näeme loodetavasti rohkem olemasolevate keskuste tihendamist ja pigem vähem uue maa hõivamist aladel, kus kõike tuleb nullist arendada.

Potentsiaalselt sobivate maaüksuste arendusvõimaluste analüüsiga aitab OÜ Vanarc .

Tuleviku arendusalade koondplaan ja ühistranspordi võimalused
Tallinna linnasisesed arendusalad
Saue valla ja Peetri arendusalad
Lagedi ja Kostivere arendusalad
Maardu linna korterelamuehituse arendusala